/ / / Το ασφαλισμένο συμβάν είναι ένα συμβάν που συμβαίνει στη σύμβαση

Το ασφαλισμένο συμβάν είναι γεγονός που έχει συμβεί στη σύμβαση

Στη Ρωσία, υπάρχουν πολλές ασφάλειεςεταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό. Σε αυτό το άρθρο μιλάμε για το γεγονός ότι μια ασφαλιστική εκδήλωση είναι ένα τετελεσμένο γεγονός, που σημαίνει εγγυημένη πληρωμή στον ασφαλισμένο από το νόμο.

Είδη ασφάλισης

Σχέσεις που προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων και των πολιτώννομικά πρόσωπα των θεμάτων RF και δημοτικές οργανώσεις όταν κάποια δυσάρεστα περιστατικά σύμβασης λόγω ταμεία τα χρήματα που προέρχονται από τις εισφορές που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλα άλλα μέσα, που ονομάζεται ασφάλιση. Είναι προαιρετική.

Τύποι:

  • Προσωπικά - ιατρικά (υγεία, ατυχήματα) και συνταξιοδότηση. Στη βάση του έχουν αναπτυχθεί πολλά διαφορετικά προϊόντα.
  • Αστική ευθύνη (βλάβη της υγείας ή των περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους - επιχειρήσεις ή πολίτες).
  • Ακίνητα (αγαθά, οχήματα, οικονομικοί κίνδυνοι).
  • Η αντασφάλιση είναι ένα σύστημα σχέσεων, το οποίο περιλαμβάνει τη μεταφορά μέρους της ευθύνης από ένα άτομο σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Το ασφαλισμένο συμβάν είναι

Σχέσεις μεταξύ ασφαλιστών και αντισυμβαλλομένων

Η ασφαλιστική περίπτωση είναι αρνητικήπεριστατικό; Η δήλωση αυτή υπόκειται σε αποσαφήνιση λόγω ορισμένων όρων της σύμβασης, στις οποίες πρέπει να αναφέρονται σαφώς οι υποχρεώσεις των μερών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ασφαλιστικό συμβάν δεν συνιστά δυσμενείς περιστάσεις που συνέβησαν με τον ζημιωθέντα, αλλά τα γεγονότα που συνέβησαν καθορίζονται αυστηρά στους όρους της σύμβασης.

Ασφαλιστές - ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίεςνα προστατεύουν τα δικαιώματα των προστατευόμενων περιοχών τους και να αποδέχονται τη διάταξη για την καταβολή χρηματικών ποσών σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων που προβλέπονται στη σύμβαση που συνήφθη μεταξύ των μερών.

Οι ασφαλιστές είναι πρόσωπα (ιδιωτικά ή εταιρείες) που καταβάλλουν ασφάλιστρα και λαμβάνουν αποζημίωση σε περίπτωση εμφάνισης διαφόρων δυσμενών συνεπειών που καθορίζονται στη σύμβαση.

Είναι ασφαλιστική περίπτωση

Τι σημαίνει ασφαλισμένα γεγονότα

Το ασφαλισμένο συμβάν είναι επιβεβαιωμένο γεγονόςζημία στον ασφαλισμένο, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να υποχρεούται να του αποζημιώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους όρους της σύμβασης.

Το ασφαλισμένο συμβάν είναι:

  • Η ασθένεια έρχεται στην ασφάλιση υγείας.
  • Ένα ατύχημα που συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο έπληξε ένα ατύχημα.
  • Κλοπή και πυρκαγιά ιδιοκτησίας.
  • Πτώχευση.
  • Φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, καταιγίδες, τυφώνες).

Αυτά τα είδη ισχύουν μόνο όταν είναικαθορίζονται στη συμφωνία του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπου ορίζεται ότι το ασφαλιστήριο συμβάν είναι η εμφάνιση δυσμενών συνθηκών υπό τις οποίες είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στον ασφαλιστή. Θα προσκαλέσει τον εκτιμητή και θα καταβάλει αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη.

Το ασφαλισμένο συμβάν είναι

Επί του παρόντος, υπάρχουν πολλές εταιρείες,η οποία εξασφάλισε σταθερή θέση στην ασφαλιστική αγορά. Ένα από τα μεγαλύτερα - "SOGAZ" Rosgosstrakh "" Ingosstrakh "" Αρμονία "" συμμαχία "" RESO-Garantia "" Alfa Ασφαλιστική "" SSC "" VTB Ασφαλιστική "και" Ασφάλιση ομάδα MSK ". Ταμεία έχουν μια θετική φήμη, ισχυρή αποθέματα και είναι έτοιμο να προσφέρει στους πελάτες της μια ποικιλία των κερδοφόρων προϊόντων.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: