/ / / Χρηματοοικονομική στρατηγική

Χρηματοοικονομική στρατηγική

Η χρηματοοικονομική στρατηγική είναι το πιο σημαντικό εργαλείοσφαίρας της διαχείρισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την επίτευξη των σκοπών πώλησης. Γίνεται ιδιαίτερα επείγουσα σε συνθήκες ασταθούς μακροοικονομικής κατάστασης και ευμετάβλητων συνθηκών της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Η στρατηγική και η τακτική της δημοσιονομικής διαχείρισης μπορούννα είναι γενική και λειτουργική. Συνεχίζοντας, η γενική στρατηγική μπορεί να διαμορφωθεί όχι νωρίτερα από 3-5 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καθορίζεται η σχέση με τον προϋπολογισμό, καθορίζεται ο σχηματισμός των πηγών εισοδήματος της επιχείρησης, καθώς και οι τρόποι διαμόρφωσης των οικονομικών πόρων. Η επιχειρησιακή στρατηγική δημιουργείται εντός ενός έτους και περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τα εισοδήματα και τις δαπάνες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη τρέχουσα περίοδο της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Η στρατηγική είναι ένα μη λεπτομερές, γενικό σχέδιο που ασχολείται με ένα συγκεκριμένο είδος δραστηριότητας.

Μια τόσο σύνθετη έννοια όπως το οικονομικό στοίχημα,οι στρατηγικές και άλλες βασικές έννοιες της αποτελεσματικής διαχείρισης θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δομής για τη διαχείριση της επιχείρησης και στη μείωση του κόστους στο ελάχιστο, αυξάνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό κέρδος. Με βάση το υφιστάμενο σύστημα, διαμορφώνεται μια οικονομική πολιτική στους πιο βασικούς τομείς για μια συγκεκριμένη επιχείρηση.

Μια αποτελεσματική οικονομική στρατηγική μπορεί να προσφέρει τα εξής:

  1. Δημιουργία και προετοιμασία στρατηγικών αποθεμάτων.
  2. Πλήρης συμμόρφωση με τις υλικές δυνατότητες της εταιρείας για τη διεξαγωγή εργασιών που σχεδιάζονται.
  3. Βρείτε τον αποτελεσματικότερο τρόπο συγκέντρωσης των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και των κατευθύνσεων για επενδύσεις.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη δημιουργία μιας στρατηγικής, περισσότεραπρέπει να δοθεί προσοχή στη διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής πολιτικής παραγωγής και πώλησης προϊόντων, στην αποτελεσματική κατανομή των εσόδων και κερδών, καθώς και στην κινητοποίηση των δημιουργηθέντων εσωτερικών αποθεμάτων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο όρος "στρατηγική" ήτανδιανέμεται μόνο σε στρατιωτικά θέματα, αλλά πρόσφατα έχει βρει εφαρμογή στον τομέα των επιχειρήσεων. Ο καθηγητής G. Kleiner ισχυρίζεται ότι μια στρατηγική απόφαση είναι μια απόφαση που έχει ισχυρή επιρροή στο τελικό αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Η χρηματοοικονομική στρατηγική βασίζεται στην αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης, διότι αποτελεί ένα είδος πλαισίου, το οποίο βασίζεται σε βασικά καθήκοντα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα.

Η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας μπορεί να οριστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

Ο πρώτος τρόπος. Η στρατηγική βασίζεται στην ανάλυση και τη δομή ολόκληρου του πεδίου δραστηριότητας.

Ο δεύτερος τρόπος. Καθορισμός στρατηγικής βασισμένης στη σύνθεση γνωστών σχεδίων δραστηριότητας από μεμονωμένες αλληλένδετες λύσεις που σχετίζονται με διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας της εταιρείας.

Ο τρίτος τρόπος. Μπορεί να προηγηθεί μεικτή, διότι συνδυάζει τις αρχές των δύο προηγούμενων εκδόσεων σε διαφορετικές αναλογίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξία της πρώτης προσέγγισηςείναι η θέση προτεραιότητας της οικονομικής στρατηγικής ως σύνδεσμος μεταξύ των καθορισμένων στόχων, της αποστολής και των στόχων. Η δεύτερη προσέγγιση έχει μια ισχυρή πλευρά δεδομένου ότι υπάρχει στενότερη σχέση μεταξύ της στρατηγικής και της πολιτικής διαχείρισης της επιχείρησης.

Σωστή οικονομική στρατηγική της επιχείρησηςθα βοηθήσει στην αποφυγή πολλών προβλημάτων στη μελλοντική δραστηριότητα της επιχείρησης και ίσως ακόμη και στην πτώχευση, επειδή το πιο σημαντικό πράγμα στην επιχειρηματική δραστηριότητα είναι να υπολογίσετε σωστά τα πλεονεκτήματά σας και να είστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. Πολλές σύγχρονες εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν έναν αρχάριο επιχειρηματία να καταρτίσει τον σωστό και σκεπτόμενο τρόπο ανάπτυξης.

</ p>>
Διαβάστε περισσότερα: